Regulamin

REGULAMIN XVI MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU MORSÓW MIELNO 08 – 10 LUTEGO 2019 R.

I. Termin i miejsce imprezy.

Zlot odbędzie się w dniach 08 – 10 lutego 2019 roku na terenie gminy Mielno.
Baza noclegowa znajduje się na terenie gminy Mielno.
Biuro Zlotu znajduje się w Mielnie przy ulicy ul. Bolesława Chrobrego 45, 76-032 Mielno.
Wieczory integracyjne organizowane są w miejscach noclegu uczestników Zlotu.
Parada Morsów wyrusza z parkingu przy ul. Lechitów około godziny 11:00 Kąpiel odbędzie się na plaży głównej w Mielnie dokładnie o godzinie 12:00.

II. Uczestnicy Zlotu.

Uczestnikiem Zlotu zostaje każda osoba, która dokona stosownych czynności rejestrowych:

Zostanie zgłoszona na formularzu rejestrowym, zaakceptuje regulamin oraz oświadczenie woli.
Uiści opłatę akredytacyjną na Zlot.
Potwierdzi swoją obecność w biurze Zlotu, odbierając opaskę, upoważniającą do wzięcia udziału w atrakcjach Zlotu.
Aktywnie uczestniczy w Zlocie.

III. Organizatorzy imprezy:

Zlot Morsów organizowany jest na terenie gminy Mielno, głównym organizatorem zlotu Centrum Kultury w Mielnie. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zgłoszonych na Zlot uczestników. Pozostałymi oficjalnymi dokumentami Zlotu są: program Zlotu, oświadczenie woli uczestnika Zlotu oraz formularz zgłoszeniowy i komunikaty organizatorów. W trakcie Zlotu zorganizowane jest Biuro Zlotu, które odpowiada za właściwy przebieg Zlotu.
Adres organizatora głównego: Centrum Kultury w Mielnie, Bolesława Chrobrego 45, 76-032 Mielno, tel. (94) 315 60 71 Dyrektor – Anna Ledochowicz
Adres biura Zlotu i osoby odpowiedzialnej za pracę biura: ul. Bolesława Chrobrego 45, 76-032 Mielno tel. (94) 315 60 71 e-mail: biuro@zlotmorsow.mielno.pl Kierownik biura – Anna Ledochowicz; kontakt z uczestnikami – Michał Czapliński

IV. Zgłoszenia i opłaty uczestników Zlotu:

Zgłoszenia przyjmowane są przez wysłanie formularza on-line na oficjalnej stronie Zlotu – www.zlotmorsow.mielno.pl lub w wypadku udziału jedynie we wspólnej kąpieli osobiście w siedzibie wskazanej przez organizatora na stronie Zlotu.
W Zlocie może uczestniczyć każda osoba, która wypełni oświadczenie woli uczestnika Zlotu oraz zostanie zgłoszona na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym, a także dokona stosownej opłaty na wskazane konto do dnia 21.01.2019. Opłat za udział we wspólnej kąpieli będzie można dokonać w dniu kąpieli, to jest 10.02.2019 w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora w odpowiednim komunikacie.
Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Osoba niepełnoletnia nie może uczestniczyć w Wielkim Balu Morsów.
Każdy uczestników Zlotu musi zaakceptować oświadczenie woli, elektronicznie w czasie rejestracji internetowej lub własnoręcznym podpisem w przypadku, gdy elektroniczna akceptacja oświadczenia była niemożliwa. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie musi być dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją treści oświadczenia, który stanowi załącznik do regulaminu.
Osoby rezygnujące z uczestnictwa w Zlocie zostaną obciążone kosztami rezygnacji w wysokości: do 21.12.2018 – 25% wpłaconej kwoty, do 21.01.2019 – 50% wpłaconej kwoty, od 21.01.2019 – 100% wpłaconej kwoty.
Dane udostępnione w czasie rejestracji będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Dane te zostaną niezwłocznie usunięte w ciągu 7 dni od zakończenie wydarzenia.

V. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zlocie:

Każdy uczestnik Zlotu bierze w nim udział dobrowolnie.
Każdy uczestnik Zlotu musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego regulaminu.
Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy do celów promocyjnych Międzynarodowego Zlotu Morsów.
Każdy uczestnik Zlotu („Mors” – osoba kąpiąca się, jak i osoba towarzysząca) otrzymują identyfikator – opaskę na rękę upoważniającą do przebywania na terenie Zlotu oraz korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji przewidzianych dla uczestników (zgodnie z wykupionym pakietem kąpielowym). Opaskę należy nosić na przegubie dłoni w sposób widoczny i okazywać ją na żądanie osób upoważnionych tj. Organizatorów, ochrony, służb porządkowych. Opaskę należy nosić przez cały czas trwania Zlotu.

VI. Zasady bezpieczeństwa:

Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie Zlotu.
Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w Zlocie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów. W trakcie imprezy na plaży kategorycznie zabrania się udziału osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Osoby, które z powodu nieodpowiedniego zachowania bądź będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających usunięto z imprezy, nie mają prawa żądać zwrotu kosztów uczestnictwa w Zlocie.
W trakcie trwania Zlotu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania.
Uczestników Zlotu jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów, służb publicznych i porządkowych.

VII. Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik Zlotu otrzymuje „Dekret potwierdzający kąpiel” potwierdzający jego udział w imprezie.
Dekrety wydawane będą po zakończeniu imprezy.
Oficjalną stroną Zlotu jest www.zlotmorsow.mielno.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całości lub części Zlotu z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak: działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu warunki atmosferyczne, działania wojenne, epidemie, atak terrorystyczny, decyzje władz państwowych, samorządowych lub uprawnionych organów bez ponoszenia odpowiedzialności.

Print Friendly, PDF & Email
.